Agid per l’utilisader

Las suandantas funcziuns da tschertgar stattan a disposiziun:

 • Tschertgar artitgels: permetta da tschertgar singuls artitgels da las Annalas en la banca da datas. Il chavazzin en il champ da tschertgar vegn tschertgà en ils titels ed en il champ „cuntegn“ che descriva cun in pèr pleds il cuntegn da l’artitgel (p.ex. endatar „biografia“ e cliccar il buttun tschertgar mussa tut ils artitgels che cuntegnan en il titel u en il cuntegn il chavazzin „biografia“).
  Attenziun: ils titels èn per regla scrits en in idiom, per part er en furmas veglias da l’idiom.
 • Tschertgar auturs: permetta da tschertgar auturs e lur artitgels en la banca da datas. Ins sa tschertgar en la glista alfabetica tenor l’emprim bustab dal num u cun tippar ina part dal num en il champ da tschertgar (p.ex. endatar „risch“ e cliccar il buttun tschertgar mussa tut ils auturs che cuntegnan en il num „risch“).
 • Tschertgar Annalas: permetta da tschertgar il cuntegn d’in numer da las Annalas en la banca da datas. Las cifras en il champ da tschertgar vegnan tschertgadas en l’onn ed en il numer da las Annalas (p.ex. endatar „85“ e cliccar il buttun tschertgar mussa la glista cun las Annalas numer 85 e cun las Annalas da l’onn 1985)
  Attenziun: en il champ da tschertgar èn permessas mo cifras.
 • Tschertgar en l'index: permetta da tschertgar en l’index da la banca da datas. Ins sa tschertgar en la colonna temas (RG) cun in chavazzin en rumantsch grischun, en la colonna Themen (DE) cun in chavazzin en tudestg u en la colonna chavazzins. La colonna chavazzins cuntegna endataziuns en rumantsch grischun ed en ils idioms. (p.ex. endatar tar chavazzins „selvaschina“ e cliccar il buttun tschertgar mussa tut ils index che cuntegnan en la colonna chavazzins „selvaschina“). En la colonna chavazzins sa ins tschertgar nums da lieus (p.ex. Valchava) ed annadas (Jahreszahl) (p.ex. 1914).
  Attenziun: la colonna chavazzins è scritta en rumantsch grischun u en in idiom, per part er en furmas veglias da l’idiom.
 • Tschertgar persunas: permetta da tschertgar en il register da persunas. Ins sa tschertgar en la glista alfabetica tenor l’emprim bustab dal num. Il chavazzin en il champ da tschertgar vegn tschertgà en ils „champs“ num e „descripziun“. En la colonna descripziun sa ins tschertgar professiuns (p.ex. romanist), nums da lieus (p.ex. Mustér) ed annadas (Jahreszahl) (p.ex. 1914).
 • Remartga: La scripziun cun bustabs gronds u pitschens n'è betg relevanta tar la retschertga.

Ils resultats vegnan preschentads en furma da glista. Cun far clic sin in element da la glista, cumparan ils detagls davart quel element.

Per avair success cun la retschertga èsi da resguardar che la banca da datas cuntegna texts en ils idioms ed en RG. Il context decida sche l’idiom u il RG vegn utilisà.

Sche Vus avais difficultads cun utilisar il Register da las Annalas online, ans contactai per plaschair. Cun il formular da contact ans pudais Vus communitgar Vossas propostas (ideas, criticas, correcturas, agiuntas euv.) per render pli nizzaivel il Register da las Annalas online.